logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์ / ภารกิจ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพย์สินแผ่นดินอย่างมืออาชีพ

ด้านการจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

 

ภารกิจ

การใช้ประโยชน์ในราชการ

 

 1. อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
 2. อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ
 3. อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
 4. ควบคุมและบริหารจัดการจัดสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญาระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กําหนด
 5. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญา และหลักเกณฑ์ที่กําหนด
 6. พิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การพัฒนาและจัดหาประโยชน์

 

 1. การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทําสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกําหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน การจัดทําเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลประมูล การจัดทําสัญญา การกํากับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุนการรับมอบอาคาร
 2. การโอนสิทธิการเช่า การรับมอบอาคาร
 3. การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 4. การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 5. การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
 6. การขอดําเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
 7. การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 8. การประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ
 9. การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์
 10. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์
 11. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปในการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าค้างชําระ

ด้านทะเบียนและหลักฐาน

 

 1. จัดทําทะเบียนผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ
 2. จัดทําทะเบียนผู้เช่าอาคารที่ราชพัสดุ
 3. ตรวจสอบและดําเนินการปรับปรุงเกี่ยวกับทะเบียนผู้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนผู้เช่าที่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

ด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ

ปฏิบัติงานร่วมกับส่วนจัดการฐานข้อมูล เพื่อวางแผนการใช้และการพัฒนาที่ราชพัสดุตามศักยภาพของที่ดิน

ด้านงานคดี

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดีต่าง ๆ เพื่อดําเนินการด้านคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย

ด้านทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ

 

 1. จัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด
 2. ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
 3. ตรวจสอบและดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้องและทันสมัย
 4. เก็บรักษาและจัดทําบัญชีคุมหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุและดําเนินการตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน
 5. ให้ความเห็นชอบให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
 6. ดําเนินการเกี่ยวกับการรับมอบ - การส่งคืนที่ดินและอาคารราชพัสดุ

งานสํารวจ รังวัด จัดทําแผนที่และงานที่เกี่ยวข้อง

 

 1. ดําเนินการสํารวจ รังวัด จัดทําแผนที่ที่ราชพัสดุ วางยังเพื่อก่อสร้างอาคารในที่ราชพัสดุร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสํานักบํารุงรักษาอาคารที่ราชพัสดุ
 2. ดําเนินการสํารวจรังวัด จัดทําแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์ของที่ดินราชพัสดุ
 3. การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ราชพัสดุ
 4. ดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 5. คําเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินและดําเนินการอื่นๆตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 6. พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสํารวจที่ราชพัสดุและที่เกี่ยวข้อง
 7. จัดเก็บหลักฐานการสํารวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ
 8. จัดเก็บ ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมือ สํารวจรังวัด
 9. ให้การสนับสนุน คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจรังวัดจัดทําแผนที่

ด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ

 

 1. ดําเนินการจัดทําแผนการใช้ที่ราชพัสดุ การจัดทําแผนที่ประกอบสัญญาเช่า
 2. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอคืนและการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 3. ดําเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เป็นต้น
 4. ดําเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
 5. ปฏิบัติงานร่วมหรือให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
 6. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานด้านบริหารทั่วไป

 

 1. ดําเนินการจัดทําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประปีของสํานักงาน
 2. ดําเนินการรวบรวมและจัดทําผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูลดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร
 3. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําประมาณการรายได้ประจําปี
 4. จัดทําแบบความเสี่ยง การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
 5. ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว

งานด้านการเงิน

 

 1. ดําเนินการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญาและค่าภาษีต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชําระให้ กับทางราชการพร้อมทั้ง ออกใบเสร็จรับเงิน,ลงนามในใบเสร็จรับเงินและนําเงินฝากธนาคาร
 2. ตรวจสอบจํานวนเงินที่ได้รับกับหลักฐานการรับเงิน
 3. รวบรวมเงินนําส่งกองคลัง ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม ทวงถามเงินค้างชําระต่าง ๆ ทุกประเภท
 4. กระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 5. บันทึกบัญชีเงินสด และเงินฝากธนาคาร
 6. จัดทํารายงานคงเหลือประจําวัน
 7. นําใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิกเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ
 8. เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินตามที่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
 9. เบิก-จ่ายเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณ
 10. ติดตาม ทวงถาม เร่งรัด ค่าเช่าหรือเงินอื่นใดที่ค้างชําระ

งานด้านบัญชี

 

 1. จัดทําสัญญาเช่า ทะเบียนรายตัวผู้เช่าและจัดทําบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินและประทับตราจ่ายเงินแล้ว และลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงินทุกฉบับ พร้อมทั้งรวบรวมและเก็บรักษาไว้
 3. จัดทําทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ
 4. จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ทุกสิ้นเดือน
 5. จัดทํารายงานค่าเช่าค้างชําระ
 6. จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน, รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
 7. ติดตาม ทวงถาม เร่งรัด ค่าเช่าหรือเงินอื่นใดที่ค้างชําระ
 8. จัดทํารายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญาเช่า เงินค้างชําระและภาษีต่าง ๆ หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชําระให้กับทางราชการ
 9. จัดทํา บัญชีในระบบ GFMIS
 10. ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท,จัดทํางบทดลอง,ปรับปรุงรายการบัญชี และปิดบัญชีระบบ
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานด้านธุรการ

 

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ ร่างหนังสือราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใด
 2. พิมพ์หนังสือราชการ ปรุ โรเนียว ถ่ายเอกสาร
 3. บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ
 4. ดําเนินการจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ
 5. รายงานการประหยัดพลังงาน
 6. รับจอง, จ่าย, แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
 7. ควบคุมดูแล ดําเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงท้องที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ

งานด้านบุคลากร

 

 1. ตรวจและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงาน
 2. การจัดให้ข้าราชการและลูกจ้างอยู่เวรสํานักงาน

งานด้านพัสดุ

 

 1. ดําเนินการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ เพื่อใช้ในราชการทุกขั้นตอน ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 2. จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ พร้อมกําหนดรหัสพัสดุและประทับบนครุภัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
 3. เบิก - จ่ายวัสดุครุภัณฑ์ของสํานักงาน
 4. จําหน่ายครุภัณฑ์ชํารุด หรือเสื่อมสภาพ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
 5. จัดทําหลักผู้ขาย และใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS

ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน

 • ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามระเบียบของคณะอนุกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535

  ประเภท 1 การกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

  1. การประเมินราคาที่ดินรายแปลง
  2. การประเมินราคาที่ดินรายบล็อก
  3. การประเมินราคาที่ดินรายบล็อกละเอียด

  ประเภท 2 การกําหนราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

  ประเภท 3 การกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522

  ประเภท 4 ทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • เสนอความเห็นเพื่อการประกอบพิจารณาในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ดําเนินการเกี่ยวกับเลขานุการของคณะอนุกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจําจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และร่วมประชุมชี้แจงการจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อพิจารณากําหนดราคาทุนทรัพย์ เพื่อพิจารณากําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ต่อคณะอนุกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจําจังหวัดเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 • การให้บริการสอบถามราคาประเมิน และข้อมูลทุนทรัพย์ที่ดินบัญชีกําหนดราคาประเมิน
 • โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีกําหนดราคาประเมินอาคารชุดให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการทราบข้อมูลราคาประเมิน
 • การดูแล และการบํารุงรักษาบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

ด้านการวางแผนและพัฒนาศักยภาพการประเมินราคาทรัพย์สิน

 • ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กําหนด
 • ดําเนินการรวบรวม และจัดทําผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลสถิติ ข้อมูลแผนที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 • ด้านการจัดเก็บ และดูแลเอกสารทางราชการ
 • ดำเนินงานระบบสารสนเทศ ในการพัฒนาเพิ่มความสะดวกในการบริหาร ประชาชน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประเมินราคาทรัพย์สินของอสังหาริมทรัพย์
 • ให้คําแนะนํา ให้การสนับสนุน จัดทําคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจค ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้จัดทําเป็นข้อมูลในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 • จัดทําการประมาณการงบประมาณประจําปี เพื่อดําเนินงานในการกําหนดราคาประเมิน ทุนทรัพย์
 • จัดการควบคุมและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ของส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 • จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานความก้าวหน้าโครงการ โดยตลอด

งานนอกเหนือ

    • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย
    • การกําหนดราคาประเมินที่ดินที่ขออุทธรณ์ราคาประเมินที่ดิน
    • การกําหนดราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ไม่แล้วเสร็จ
    • การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจ

 

1. ปกครองดูแล บำรุงรักษา จัดให้ใช้ จัดหาประโยชน์และดำเนินการในเรื่องต่างๆ

เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามกฎหมายที่ราชพัสดุ

2. กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นฐานในการเก็บภาษี

และค่าธรรมเนียมจากการทำนิติกรรมให้กับภาครัฐ

3. รับ-จ่าย แลกเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก ดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตราและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเงินตรา

4. อนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จัดแสดงและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ให้ประชาชนผู้สนใจทราบ

 

4 มกราคม 2562 | จำนวนเข้าชม 3599 ครั้ง