logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศร่าง TOR

 • ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล.ชั้น 11 ยูนิตพร้อมงานภายนอกโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
  9 มกราคม 2560
 • ร่าง ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล.3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  22 ธันวาคม 2559
 • ขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)
  30 มกราคม 2558