logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
  18 กรกฎาคม 2567
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
  19 มิถุนายน 2567
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
  27 พฤษภาคม 2567
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
  29 เมษายน 2567
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
  14 มีนาคม 2567
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
  23 กุมภาพันธ์ 2567
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
  9 มกราคม 2567
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
  21 ธันวาคม 2566
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
  28 พฤศจิกายน 2566
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
  19 ตุลาคม 2566
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
  15 กันยายน 2566
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๖
  15 สิงหาคม 2566
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
  20 กรกฎาคม 2566
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
  12 มิถุนายน 2566
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
  29 พฤษภาคม 2566
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
  21 เมษายน 2566
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
  22 มีนาคม 2566
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
  7 กุมภาพันธ์ 2566
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
  16 มกราคม 2566
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
  6 ธันวาคม 2565
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
  4 พฤศจิกายน 2565
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
  20 ตุลาคม 2565
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
  16 กันยายน 2565
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕
  17 สิงหาคม 2565
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
  5 กรกฎาคม 2565
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
  8 มิถุนายน 2565
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
  6 มิถุนายน 2565
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
  3 มิถุนายน 2565
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
  7 มีนาคม 2565
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
  3 กุมภาพันธ์ 2565
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
  12 มกราคม 2565
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
  13 ธันวาคม 2564
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
  17 พฤศจิกายน 2564
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
  11 ตุลาคม 2564
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
  20 กันยายน 2564
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
  10 มิถุนายน 2564
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
  11 พฤษภาคม 2564
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
  22 เมษายน 2564
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
  18 มีนาคม 2564
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
  16 กุมภาพันธ์ 2564