logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  30 มีนาคม 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  24 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  4 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  25 กันยายน 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยยนต์
  21 กันยายน 2563
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  14 กันยายน 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  8 กันยายน 2563
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  3 กันยายน 2563
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  14 สิงหาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  23 เมษายน 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  7 เมษายน 2563
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  23 มีนาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  31 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  29 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  8 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องยกเลิกประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  26 ธันวาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน
  20 ธันวาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  29 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าวชั่วคราว "พนักงานขับรถยนต์"
  26 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว "พนักงานขับรถยนต์"
  5 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  30 ตุลาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  26 ตุลาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  4 ตุลาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
  26 มกราคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
  16 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว "ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดประโยชน์"
  3 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  8 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดอุบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว "ตำแหน่งนายช่างสำรวจ"
  26 กรกฎาคม 2560
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนกวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว "ตำแหน่งนายช่างสำรวจ" ตามที่จังหวัดอุบลฯ
  6 กรกฎาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วตราว "ตำแหน่งนายช่างสำรวจ"
  13 มิถุนายน 2560
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  24 ธันวาคม 2558
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  14 ธันวาคม 2558
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่องรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  18 พฤศจิกายน 2558
 • ประการศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  29 มิถุนายน 2558
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  25 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  30 เมษายน 2558
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  30 เมษายน 2558
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  30 มีนาคม 2558
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็ยนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  30 มีนาคม 2558
 • ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  9 มีนาคม 2558