logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  13 มิถุนายน 2567
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  7 มิถุนายน 2567
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ
  27 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  9 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  10 ตุลาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์
  2 ตุลาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์
  21 กันยายน 2566
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเหรียญกษาปณ์
  21 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  9 ธันวาคม 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่
  30 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  1 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
  11 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  23 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๕ อัตรา
  9 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์
  21 สิงหาคม 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์
  14 สิงหาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์
  29 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  22 มิถุนายน 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา ตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงิน
  5 มิถุนายน 2563
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงิน
  19 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  24 พฤศจิกายน 2558
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการ สรรหา และเลือกสรรพนักงานราชทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งน
  3 พฤศจิกายน 2558
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  19 ตุลาคม 2558
 • ประกาศจังหวัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์
  12 มิถุนายน 2558
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
  25 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์
  18 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  28 เมษายน 2558