logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์ม ทร.03
  20 พฤษภาคม 2563
 • แบบฟอร์ม ทร.05
  20 พฤษภาคม 2563
 • แบบฟอร์ม ทร.11
  20 พฤษภาคม 2563
 • แบบฟอร์ม ทบ-2
  20 พฤษภาคม 2563
 • แบบฟอร์ม ทบ-3
  20 พฤษภาคม 2563
 • แบบฟอร์ม ทบ-6
  20 พฤษภาคม 2563
 • แบบฟอร์ม ทบ-10
  20 พฤษภาคม 2563
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  1 เมษายน 2558
 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน(แบบ ทร.03 แบบสำรวจรายการที่ดิน)
  2 เมษายน 2557
 • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  2 เมษายน 2557
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11)
  2 เมษายน 2557
 • แบบรายละเอียดการตรวจสอบรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (เปรียบเทียบข้อมูลทะเบียน)
  2 เมษายน 2557
 • แบบตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (รายการที่ดิน)
  2 เมษายน 2557
 • แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (แบบ ธร.3801)
  2 เมษายน 2557
 • แบบใบสมัครวารสารธนารักษ์
  2 เมษายน 2557
 • แบบแสดงความประสงค์ขอโอนมารับราชการสังกัดกรมธนารักษ์
  2 เมษายน 2557
 • แบบขอโอนมาตรา ๖๔
  2 เมษายน 2557
หมวดหมู่เอกสาร