logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่องขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ พร้อมรื้อถอน อบ.๑๒๖๙ (บางส่วน)
  26 เมษายน 2567
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่องขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ พร้อมรื้อถอน
  25 เมษายน 2567
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่องขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ พร้อมรื้อถอน
  30 ตุลาคม 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่องขายทอดตลาดเสาอากาศ (Tower) พร้อมรื้อถอน
  25 ตุลาคม 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่องขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ พร้อมรื้อถอน
  25 ตุลาคม 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่องการประมูลขายทอดตลาดต้นยางนา
  25 เมษายน 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร(รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเชล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
  14 มกราคม 2564
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารพักอาศัย 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
  13 มกราคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่องประมูลรื้อถอนและขายถอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารราชพัสดุ
  11 ตุลาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล.3 ชั้น 11 ยูนิตพร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีด้วยวิธี (e-bidding)
  23 มกราคม 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
  2 ตุลาคม 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  1 กันยายน 2558
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล.3 ชั้น 11 ยูนิต ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • โครงการ : ก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต จานวน 1 หลัง
  23 กุมภาพันธ์ 2558